Soutěže

Pravidla třetího ročníku Recykloligy  27.4.2022

Úplná pravidla soutěže “Recykloliga”

Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Recykloliga” (dále jen “pravidla”). Tato "pravidla" jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže uvedená na www.recyklujteshasici.cz. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem programu je: 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

IČ: 272 57 843             

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005

(dále jen „pořadatel“)

Organizátorem programu je:

FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

IČ: 26867583 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800

(dále jen „organizátor“).
 

1. Doba trvání programu:

Program trvá od 1. 4. 2022 00:00:01 hod. do 31. 1. 2023 24:00:00
Tato pravidla upravují podmínky při realizaci soutěže “Recykloliga” na území České republiky.

2. Místo konání programu:

Program probíhá na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek: www.recyklujteshasici.cz  

3. Účastníci:

Programu se mohou zúčastnit Sbory dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) řádně registrované a splňující podmínky "pořadatele" při organizaci sběru a svozu elektroodpadu dle podmínek uvedených na www.recyklujteshasici.cz.

Programu se nemohou zúčastnit osoby nebo organizace, které jsou zapojeny do organizačního vztahu k „programu“, tedy osoby nebo organizace, které jakýmkoli způsobem ovlivňují průběh „programu“, pořadatelé a organizátoři „programu“.

4. Principy programu:

SDH, který během doby konání programu zorganizuje a uskuteční sběr a svoz elektroodpadu dle podmínek "pořadatele", získává za sběr nebo sběry a svoz nebo svozy elektroodpadu los do elektronického slosování o peněžité ceny. Los má podobu unikátního přiděleného losovacího čísla, které bude formou elektronického losování zařazeno do elektronického osudí a bude součástí losování o peněžité ceny. V případě, že SDH uskuteční více jak jeden sběr a svoz elektroodpadu během jednoho měsíce, i tak SDH náleží pouze jeden los. Čísla losů budou přidělena v pořadí dle registrace a datumu svozu. Číselná řada bude vedena přičítáním hodnot od čísla 10001. Při podlimitním objemu elektroodpadu nebude dle pravidel programu svoz zajištěn.

5. Fáze losování programu:

Losování proběhne celkem 4x vždy během následujícího měsíce po uzavření soutěžního kola a po obdržení podkladů o provedených svozech od pořadatele. Termíny pro jednotlivá soutěžní kola jsou stanoveny následovně:

1. kolo duben 2022 – květen 2022
2. kolo červen 2022 – září 2022
3. kolo říjen 2022 – prosinec 2022
 
 • Jako závěrečné losovací kolo je stanoveno vložení všech elektronických losů získaných jednotlivými zúčastněnými SDH během celé doby trvání "programu" dle bodu 1. do elektronického osudí a vylosování 1x Ceny Super vítěz, kterou obdrží jeden vítěz ze všech zúčastněných SDH. Losování 1x Cena Super vítěz proběhne během měsíce ledna 2023.

6. Výhry:

Výhry jsou stanoveny jako peněžité částky generované formou elektronického losování, které proběhne dle bodu 5. Fáze losování "programu" celkem 4x. 3x se výhry skládají z celkem deseti peněžitých částek dle následujícího pořadí:

Pro 1. – 3. kolo:

 • 10. - 4. cena peněžitá výhra v hodnotě 1.000 Kč
  3. cena peněžitá výhra v hodnotě 2.000 Kč
  2. cena peněžitá výhra v hodnotě 3.000 Kč
  1. cena peněžitá výhra v hodnotě 5.000 Kč

Pro 4. kolo:

1x výhru reprezentuje peněžitá výhra Super vítěz v hodnotě 10.000 Kč

7. Distribuce výher:

Aby výhry mohly být distribuovány, "organizátor" zašle vítězným SDH na jimi uvedený kontakt gratulační „voucher“ společně s předvyplněným formulářem, ve kterém dotčené SDH potvrdí souhlas s výhrou, uvede číslo účtu svého SDH a potvrdí jeho správnost podpisem a razítkem. Poté, co "organizátor" obdrží kopii potvrzeného dokumentu na kontaktní e-mail info@recyklujteshasici.cz , pošle do 14 dnů od obdržení tohoto dokumentu peněžitou výhru na účet SDH.  Zasílat peněžité výhry na osobní účty členů SDH není dovoleno. "Pořadatel" a "organizátor" prohlašují, že číslo bankovního účtu bude využito čistě pro případné zaslání peněžitých výher a v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči. Po dohodě s SDH je možné distribuovat výhru v rámci slavnostního předání.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Registrací na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz se SDH v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči vyjadřuje svůj výslovný souhlas s "pravidly" a současně dává svůj výslovný souhlas "pořadateli" a "organizátorovi" s využíváním kontaktních údajů pro účely komunikace v rámci "pravidel".

V případě nesouhlasu se zařazením do "programu" se SDH písemně obrátí na "organizátora" s žádostí o vyloučení z "programu", který reprezentuje Recykloliga.

Zúčastněné SDH výslovně souhlasí s tím, že "organizátor" a "pořadatel" jsou oprávněni užít bezplatně název SDH a jméno a příjmení registrovaného zástupce SDH v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech "organizátora" a "pořadatele" v souvislosti s prezentací tohoto "programu" s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků "programu" bez omezení území po dobu 5 let od ukončení "programu".

9. Další podmínky programu:

Zúčastněný SDH není oprávněn požadovat místo peněžního jakékoliv jiné plnění a nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno na základě podmínek "programu". "Pořadatel" ani "organizátor" tímto nejsou vůči účastníkům "programu" jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto "pravidlech".

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností "pořadatel". "Pořadatel" ani "organizátor" nejsou zodpovědní za případné škody, které by SDH mohly vzniknout v souvislosti s účastí na "programu". "Pořadatel" si vyhrazuje právo vyloučit z "programu" SDH, u kterých bude mít oprávněná podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob, nebo které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

"Pořadatel" si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání "programu", "program" odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou dobu jeho trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo "pořadatele" ukončit program se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh programu a/nebo pokud není možné v "programu" pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu "pořadatele" a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh "programu".

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.recyklujteshasici.cz, jakož i v sídle "pořadatele". Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s "programem", avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci "programu" za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně "programu" je možné zasílat na e-mail programu: info@recyklujteshasici.cz.

 

 

Druhý ročník Recykloligy  15.4.2021

Úplná pravidla soutěže “Recykloliga”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Recykloliga” (dále jen “pravidla”). Tato "pravidla" jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže uvedená na www.recyklujteshasici.cz. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem programu je: 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843 zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005 (dále jen „pořadatel“)

Organizátorem programu je:

FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26867583 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800 (dále jen „organizátor“).

1. Doba trvání programu:

Program trvá od 1. 4. 2021 00:00:01 hod. do 31. 1. 2022 24:00:00  

Tato pravidla upravují podmínky při realizaci soutěže “Recykloliga” na území České republiky.

2. Místo konání programu:

Program probíhá na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek: www.recyklujteshasici.cz  

3. Účastníci:

Programu se mohou zúčastnit Sbory dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) řádně registrované a splňující podmínky "pořadatele" při organizaci sběru a svozu elektroodpadu dle podmínek uvedených na www.recyklujteshasici.cz.

Programu se nemohou zúčastnit osoby nebo organizace, které jsou zapojeny do organizačního vztahu k „programu“, tedy osoby nebo organizace, které jakýmkoli způsobem ovlivňují průběh „programu“, pořadatelé a organizátoři „programu“.

4. Principy programu:

SDH, který během doby konání programu zorganizuje a uskuteční sběr a svoz elektroodpadu dle podmínek "pořadatele", získává za sběr nebo sběry a svoz nebo svozy elektroodpadu los do elektronického slosování o peněžité ceny. Los má podobu unikátního přiděleného losovacího čísla, které bude formou elektronického losování zařazeno do elektronického osudí a bude součástí losování o peněžité ceny. V případě, že SDH uskuteční více jak jeden sběr a svoz elektroodpadu během jednoho měsíce, i tak SDH náleží pouze jeden los. Čísla losů budou přidělena v pořadí dle registrace a datumu svozu. Číselná řada bude vedena přičítáním hodnot od čísla 10001. Při podlimitním objemu elektroodpadu nebude dle pravidel programu svoz zajištěn.

5. Fáze losování programu:

Losování proběhne celkem 4x vždy během následujícího měsíce po uzavření soutěžního kola a po obdržení podkladů o provedených svozech od pořadatele. Termíny pro jednotlivá soutěžní kola jsou stanoveny následovně:

 • 1. kolo: duben 2021 – květen 2021
 • 2. kolo: červen 2021 – září 2021
 • 3. kolo: říjen 2021 – prosinec 2021
 • Jako závěrečné losovací kolo je stanoveno vložení všech elektronických losů získaných jednotlivými zúčastněnými SDH během celé doby trvání "programu" dle bodu 1. do elektronického osudí a vylosování 1x Ceny Super vítěz, kterou obdrží jeden vítěz ze všech zúčastněných SDH. Losování 1x Cena Super vítěz proběhne během měsíce ledna 2022.

6. Výhry:

Výhry jsou stanoveny jako peněžité částky generované formou elektronického losování, které proběhne dle bodu 5. Fáze losování "programu" celkem 4x. 3x se výhry skládají z celkem deseti peněžitých částek dle následujícího pořadí:

Pro 1. – 3. kolo:

• 10. - 4. cena peněžitá výhra v hodnotě 1.000 Kč
• 3. cena peněžitá výhra v hodnotě 2.000 Kč
• 2. cena peněžitá výhra v hodnotě 3.000 Kč
• 1. cena peněžitá výhra v hodnotě 5.000 Kč

Pro 4. kolo:

• výhru reprezentuje peněžitá výhra pro Supervítěze v hodnotě 10.000 Kč

7. Distribuce výher:

Aby výhry mohly být distribuovány, "organizátor" zašle vítězným SDH na jimi uvedený kontakt gratulační „voucher“ společně s předvyplněným formulářem, ve kterém dotčené SDH potvrdí souhlas s výhrou, uvede číslo účtu svého SDH a potvrdí jeho správnost podpisem a razítkem. Poté, co "organizátor" obdrží kopii potvrzeného dokumentu na kontaktní e-mail info@recyklujteshasici.cz , pošle do 14 dnů od obdržení tohoto dokumentu peněžitou výhru na účet SDH.  Zasílat peněžité výhry na osobní účty členů SDH není dovoleno. "Pořadatel" a "organizátor" prohlašují, že číslo bankovního účtu bude využito čistě pro případné zaslání peněžitých výher a v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči. Po dohodě s SDH je možné distribuovat výhru v rámci slavnostního předání.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Registrací na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz se SDH v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči vyjadřuje svůj výslovný souhlas s "pravidly" a současně dává svůj výslovný souhlas "pořadateli" a "organizátorovi" s využíváním kontaktních údajů pro účely komunikace v rámci "pravidel".

V případě nesouhlasu se zařazením do "programu" se SDH písemně obrátí na "organizátora" s žádostí o vyloučení z "programu", který reprezentuje Recyklo Liga.

Zúčastněné SDH výslovně souhlasí s tím, že "organizátor" a "pořadatel" jsou oprávněni užít bezplatně název SDH a jméno a příjmení registrovaného zástupce SDH v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech "organizátora" a "pořadatele" v souvislosti s prezentací tohoto "programu" s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků "programu" bez omezení území po dobu 5 let od ukončení "programu".

9. Další podmínky programu:

Zúčastněný SDH není oprávněn požadovat místo peněžního jakékoliv jiné plnění a nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno na základě podmínek "programu". "Pořadatel" ani "organizátor" tímto nejsou vůči účastníkům "programu" jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto "pravidlech".

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností "pořadatel". "Pořadatel" ani "organizátor" nejsou zodpovědní za případné škody, které by SDH mohly vzniknout v souvislosti s účastí na "programu". "Pořadatel" si vyhrazuje právo vyloučit z "programu" SDH, u kterých bude mít oprávněná podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob, nebo které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

"Pořadatel" si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání "programu", "program" odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou dobu jeho trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo "pořadatele" ukončit program se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh programu a/nebo pokud není možné v "programu" pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu "pořadatele" a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh "programu".

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.recyklujteshasici.cz, jakož i v sídle "pořadatele". Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s "programem", avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci "programu" za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně "programu" je možné zasílat na e-mail programu: info@recyklujteshasici.cz.

 

 

Recykloliga zná své první vítěze!  4.12.2020

Ve středu 2.12.2020 proběhlo v sídle Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, za přítomnosti pana předsedy představenstva Elektrowin a.s., Ing. Romana Tvrzníka a pana Ing. Jana Aulického, ředitele kanceláře Sdružení losování výherců prvního kola Recykloligy. Vylosovány byly tyto sbory:
 
1.místo - SDH Zlonice
2.místo - SDH Velká Bukovina
3.místo - SDH Klobuky
4.místo - SDH Dobrovítov
5.místo - SDH Chotětov
6.místo - SDH Skorkov
7.místo - SDH Dolany u Čkyně
8.místo - SDH Koněprusy
9.místo - SDH Toušice
10.místo - SDH Dražíč
 
Všem vylosovaným sborům gratulujeme!
 
 
 

RECYKLOLIGA  1.7.2020

Úplná pravidla soutěže “Recykloliga”

Česká republika

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Recykloliga” (dále jen “pravidla”). Tato "pravidla" jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže uvedená na www.recyklujteshasici.cz . Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem programu je: 

ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

IČ: 272 57 843             

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005

(dále jen „pořadatel“)

 

Organizátorem programu je:

 

FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

IČ: 26867583

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800

(dále jen „organizátor“).

 

1. Doba trvání programu:

Program trvá od 1. 7. 2020 00:00:01 hod. do 31. 12. 2020 24:00:00  

Tato pravidla upravují podmínky při realizaci soutěže “Recykloliga” na území České republiky.

2. Místo konání programu:

Program probíhá na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek: www.recyklujteshasici.cz  

3. Účastníci:

Programu se mohou zúčastnit Sbory dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) řádně registrované a splňující podmínky "pořadatele" při organizaci sběru a svozu elektroodpadu dle podmínek uvedených na www.recyklujteshasici.cz.

Programu se nemohou zúčastnit osoby nebo organizace, které jsou zapojeny do organizačního vztahu k „programu“, tedy osoby nebo organizace, které jakýmkoli způsobem ovlivňují průběh „programu“, pořadatelé a organizátoři „programu“.

4. Principy programu:

SDH, který během doby konání programu zorganizuje a uskuteční sběr a svoz elektroodpadu dle podmínek "pořadatele", získává za sběr nebo sběry a svoz nebo svozy elektroodpadu los do elektronického slosování o peněžité ceny. Los má podobu unikátního přiděleného losovacího čísla, které bude formou elektronického losování zařazeno do elektronického osudí a bude součástí losování o peněžité ceny. V případě, že SDH uskuteční více jak jeden sběr a svoz elektroodpadu během jednoho měsíce, i tak SDH náleží pouze jeden los. Čísla losů budou přidělena v pořadí dle termínu svozu. Číselná řada losů bude začínat číslem 10001. Při podlimitním objemu elektroodpadu nebude dle pravidel programu svoz zajištěn.

5. Fáze losování programu:

Losování proběhne celkem 2x vždy během následujícího měsíce po uzavření soutěžního kola a po obdržení podkladů o provedených svozech od pořadatele. Losování Super vítěze proběhne 1x po obdržení celkových podkladů o provedených svozech od pořadatele. Termíny pro jednotlivá soutěžní kola jsou stanoveny následovně:

 • 1. kolo červenec 2020 – září 2020
 • 2. kolo říjen 2020 – prosinec 2020
 • Jako závěrečné losovací kolo je stanoveno vložení všech elektronických losů získaných jednotlivými zúčastněnými SDH během celé doby trvání "programu" dle bodu 1. do elektronického osudí a vylosování 1x Ceny Super vítěz, kterou obdrží jeden vítěz ze všech zúčastněných SDH. Losování 1x Cena Super vítěz proběhne během měsíce ledna 2021.

6. Výhry:

Výhry jsou stanoveny jako peněžité částky generované formou elektronického losování, které proběhne dle bodu 5. Fáze losování "programu" celkem 3x. 2x se výhry skládají z celkem deseti peněžitých částek dle následujícího pořadí:

Pro 1. – 2. kolo:

• 10. - 4. cena peněžitá výhra v hodnotě 1.000 Kč

• 3. cena peněžitá výhra v hodnotě 2.000 Kč

• 2. cena peněžitá výhra v hodnotě 3.000 Kč

• 1. cena peněžitá výhra v hodnotě 5.000 Kč

Pro 3. kolo:

1x výhru reprezentuje peněžitá výhra Super vítěz v hodnotě 10.000 Kč

7. Distribuce výher:

Aby výhry mohly být distribuovány, "organizátor" zašle vítězným SDH na jimi uvedený kontakt gratulační „voucher“ (příloha č. 1) společně s předvyplněným formulářem (příloha č. 2), ve kterém dotčené SDH potvrdí souhlas s výhrou, uvede číslo účtu svého SDH a potvrdí jeho správnost podpisem a razítkem. Poté, co "organizátor" obdrží kopii potvrzeného dokumentu na kontaktní e-mail info@recyklujteshasici.cz , pošle do 14 dnů od obdržení tohoto dokumentu peněžitou výhru na účet SDH.  Zasílat peněžité výhry na osobní účty členů SDH není dovoleno. "Pořadatel" a "organizátor" prohlašují, že číslo bankovního účtu bude využito čistě pro případné zaslání peněžitých výher a v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči. Po dohodě s SDH je možné distribuovat výhru v rámci slavnostního předání.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Registrací na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz se SDH v souladu s podmínkami Recyklujte s hasiči vyjadřuje svůj výslovný souhlas s "pravidly" a současně dává svůj výslovný souhlas "pořadateli" a "organizátorovi" s využíváním kontaktních údajů pro účely komunikace v rámci "pravidel".

V případě nesouhlasu se zařazením do "programu" se SDH písemně obrátí na "organizátora" s žádostí o vyloučení z "programu", který reprezentuje Recykloliga.

Zúčastněné SDH výslovně souhlasí s tím, že "organizátor" a "pořadatel" jsou oprávněni užít bezplatně název SDH a jméno a příjmení registrovaného zástupce SDH v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech "organizátora" a "pořadatele" v souvislosti s prezentací tohoto "programu" s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků "programu" bez omezení území po dobu 5 let od ukončení "programu".

9. Další podmínky programu:

Zúčastněný SDH není oprávněn požadovat místo peněžního jakékoliv jiné plnění a nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno na základě podmínek "programu". "Pořadatel" ani "organizátor" tímto nejsou vůči účastníkům "programu" jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto "pravidlech".

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností "pořadatel". "Pořadatel" ani "organizátor" nejsou zodpovědní za případné škody, které by SDH mohly vzniknout v souvislosti s účastí na "programu". "Pořadatel" si vyhrazuje právo vyloučit z "programu" SDH, u kterých bude mít oprávněná podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob, nebo které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

"Pořadatel" si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání "programu", "program" odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou dobu jeho trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo "pořadatele" ukončit program se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh programu a/nebo pokud není možné v "programu" pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu "pořadatele" a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh "programu".

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.recyklujteshasici.cz, jakož i v sídle "pořadatele". Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s "programem", avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci "programu" za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně "programu" je možné zasílat na e-mail programu: info@recyklujteshasici.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky soutěže "HASIČSKÁ VÝZVA aneb sbírej a vyhraj!"  18.12.2018

Vážení a milí hasiči!

Je dobojováno, výsledky jsou sečteny a podtrženy! Do naší soutěže "HASIČSKÁ VÝZVA aneb Sbírej a vyhraj!" se zapojilo téměř 900 sborů dobrovolných hasičů, díky nimž bylo k recyklaci svezeno více než 2.100 tun vysloužilých elektrozařízení.

Celkovými vítězi se pak stávají tyto sbory:

1. místo - SDH Přepychy (197,82 kg na obyvatele)
2. místo - SDH Véska (118,97 kg na obyvatele)
3. místo - SDH Březová (104,46 kg na obyvatele)

Všem zúčastněným děkujeme za účast, vítězům gratulujeme!

Současně bychom Vám všem chtěli popřát šťastné a veselé Vánoce, budeme se těšit na další spolupráci v roce 2019!

HASIČSKÁ VÝZVA aneb sbírej a vyhraj!  27.4.2018

letak_hasicska_vyzvaPro letošní rok jsme si pro Vás připravili novou soutěž, která nese název:

HASIČSKÁ VÝZVA
aneb sbírej a vyhraj!

Princip soutěže je jednoduchý. Každý sbor, který v termínu od 1. května do 31. října 2018 uspořádá svoz vysloužilých elektrospotřebičů je automaticky zařazen do soutěže. Na konci soutěžního období sečteme váhu všech odevzdaných elektrospotřebičů a přepočteme ji na obyvatele dané obce (jako údaj o počtu obyvatel slouží databáze obyvatel Českého statistického úřadu).

Sbor s největším poměrem sesbíraného elektrozařízení vyhraje příspěvek ve výši 20 000 Kč na jím pořádanou společenskou, kulturní či sportovní akci. Sbor na druhém místě získá příspěvek 10 000 Kč a třetí nejaktivnější sbor získá 5 000 Kč.

Podrobná pravidla naleznete zde.

Výsledky soutěže Natoč FILM s hasiči  19.3.2018

Konečné výsledky naší podzimní soutěže:
 
1. místo - SDH Třeština - video zde
2. místo - SDH Sedlice - video zde
3. místo - SDH Obědkovice - video zde
 
Všem zúčastněným děkujeme za zaslaná videa a výhercům gratulujeme!
ODESÍLAM, POČKEJTE PROSÍM ...